BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Kierowanie skarg i wniosków
Dowódca 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego ppłk Leszek ŚLIMAK przyjmuje osoby cywilne i przedstawicieli organizacji społecznych w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach 12.00 - 13.00 oraz w każdy poniedziałek od godz. 14.30 do godz. 16.30. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia odbywają się w dniu następnym.

8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Lipowiec 138
12-100 Szczytno
Adres do korespondencji: jw2031lipowiec@wp.mil.pl
Nieetatowy oficer prasowy: jw2031.rzecznik@wp.mil.plPrawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest zagwarantowane konstytucyjnie. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (Rozp. Rady Min. z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. 2002 Nr 5 poz. 46).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych