BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Procedura powołania

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z niezbędnymi dokumentami o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy, umożliwia żołnierzowi rezerwy zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR, sprawdza, czy spełnione są przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu. Następnie kieruje żołnierza rezerwy, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby. W razie potrzeby wojskowy komendant uzupełnień wydaje żołnierzowi rezerwy, za potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub przydziału kryzysowego. Po zakończeniu powyższych czynności wojskowy komendant uzupełnień przesyła wniosek żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i kieruje jego do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, określone w etacie jednostki wojskowej i odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy - w terminie ustalonym z dowódcą jednostki wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu kontraktu z jednostki wojskowej wzywa żołnierza rezerwy w celu nadania przydziału kryzysowego i wręczenia karty przydziału kryzysowego.

Dowódca Jednostki Wojskowej po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej, przeprowadza żołnierzowi rezerwy sprawdzian z wychowania fizycznego, rozmowę kwalifikacyjną oraz może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganej na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej. W przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy, dowódca jednostki wojskowej określa stanowisko dla żołnierza rezerwy, ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach NSR, będących terminem odpowiednio nadania lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego oraz podpisuje z żołnierzem rezerwy kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

 

WAŻNE

Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, a chcieliby pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.


Szczegółowych informacji dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Punkcie Informacyjnym o Narodowych Siłach Rezerwowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Olsztynie w pokoju nr 108, 109 lub pod nr telefonów: 261 322 650, 261 322 651 oraz 261 322 658,
a także w JW 2031 Lipowiec, pod nr telefonu: 261 343 171.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych