BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Informacja dotycząca naboru

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU I WERYFIKACJI KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ORAZ NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

UWAGA !

Najbliższa weryfikacja przeprowadzona będzie w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 09.00 w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, 12-100 Szczytno.


Mile widziani są kandydaci na oficerów posiadający tytuł magistra z wykształceniem informatycznym, elektronicznym oraz elektromechanicznym. Ponadto, kandydaci na podoficerów oraz szeregowych zawodowych z wykształceniem technicznym: informatyk, elektryk, elektromechanik, mechanik, dodatkowo posiadający prawo jazdy kat. C, C+E, D.

 
Kandydaci do zawodowej służby wojskowej składają w Sekcji Personalnej następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys (CV);
 2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy;
 3. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy (świadectwa ukończonych szkół, kursów, prawo jazdy, itp.).
Ponadto kandydat zobowiązany jest do okazania: książeczki wojskowej, karty przydziału kryzysowego, karty przydziału mobilizacyjnego.
Po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych przeprowadzana zostanie weryfikacja kandydatów.
Weryfikacja kandydatów na wolne stanowiska służbowe, mająca na celu ocenę informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wiedzę oraz przydatność zawodową kandydata, przeprowadzana jest w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub pisemnego testu kwalifikacyjnego. O doborze metod i technik decyduje komisja ds. naboru i kwalifikowania.

W trakcie analizy przedłożonych dokumentów, świadectw i uprawnień pod kątem wymogów określonych w karcie opisu stanowiska służbowego oraz zakresie obowiązków komisja:
 1. Wnikliwie analizuje świadectwa i dyplomy potwierdzające wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadany staż pracy;
 2. W zależności od stanowiska służbowego na jakie aplikuje kandydat, komisja zwraca szczególną uwagę na kandydatów posiadających wykształcenie techniczne o profilu: elektrycznym, elektronicznym lub informatycznym oraz na osoby posiadające doświadczenie cywilne na stanowiskach pracy (np. kierowca CE, D, elektronik, ratownik medyczny itp.);
 3. Pozyskuje informacje o kandydacie z WKU, Centrum Szkolenia lub od byłego pracodawcy kandydata;
 4. Przeprowadza egzamin sprawności fizycznej (aby wziąć udział w sprawdzianie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim sprawdzianie);
 5. Przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną lub pisemny test kwalifikacyjny oraz zwraca szczególną uwagę na:
 • formę rozmowy kwalifikacyjnej (preferowana swobodna wymiana zdań, dyskusja);
 • występowanie pożądanych cech u badanego kandydata;
 • promowanie żołnierzy NSR posiadających nadane przydziały kryzysowe lub mobilizacyjne w jednostce wojskowej, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach rotacyjnych i uzyskali bardzo dobre wyniki ze szkolenia.
Komisja odstępuje od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, jeżeli żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla danego stanowiska.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i kwalifikacyjne do powołania do zawodowej służby wojskowej zostaną o tym fakcie telefonicznie powiadomieni.


Wszelkich informacji w tym zakresie uzyskać można pod nr telefonu:
261 343 171
261 343 232
261 343 250

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych