BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Historia 8 Batalionu radiotechnicznego
Historia żołnierzy radiotechników w Lipowcu ma swój początek w 1956 r. W tym właśnie roku dowódca WL i OPL OK, rozkazem nr 02/Org. z dnia 12.01.1956 r. nakazał utworzenie 6. Samodzielnego Batalionu Radiotechnicznego (6. sbrt) w Warszawie-Radiowo – dowódca batalionu mjr Leszek MAZERANT. Wtedy zostaje sformowana 163 krt z pierwszym jej dowódcą ppor. Władysławem KALCZUKIEM.

W maju 1957 r. 6. sbrt przeformowany został na 6. Samodzielny Pułk Radiotechniczny – dowódca kpt. Józef LEMIESZEK. W skład pułku obok istniejących już kompanii w Warszawie – Radiowo, Lipowcu, Nowej Wsi k. Grudziądza, Białej Podlaskiej, Różyc k. Łęczycy i Łasku weszły kolejne: Plewki – dowódca por. Emilian TRZEPIOTA, Druchowo oraz Kruklanki.

Również wtedy zostały ustalone do dziś występujące nazewnictwo struktur organizacyjnych: krt, brt. To właśnie na przełomie 1956-1957 r. powstała również nazwa system radiolokacyjny, która zastąpiła system obserwacyjno-meldunkowy.

Kolejne lata w WRt tj. 1957-1976 to okres zmian organizacyjnych i strukturalnych. 6. sbrt utworzony z pododdziałów 6. sprt w Warszawie Bemowie miał w swojej strukturze: Druchowo, Drobino, Lipowiec, Kruklanki, Plewki i Radiowo. Dowódcą batalionu został kpt. Mieczysław RENKAS. Gotowość bojową 6. sbrt osiągnął w styczniu 1958 r. Podstawowym uzbrojeniem były wtedy radary P-3A, P-10 i P-20.

W końcu 1968 r. zreorganizowano 6. sbrt. Na jego bazie utworzono 2. Pułk Radiotechniczny ze sztabem w Warszawie – Bemowie. W ugrupowanie weszły wszystkie dotychczasowe oraz nowe w Ostródzie i M. Mazowieckim. Dotychczasowe 161 i 163 krt przeformowano w 4. brt w Radiowie k. Warszawy.

W Lipowcu powstaje 6. brt w składzie: 161 krt w Ostródzie, 162 krt w Kruklankach, 163 krt w Plewkach i 160 krt w Lipowcu. Dowódcą 6. brt został mjr Emilian TRZEPIOTA, a w 1968 – mjr Jerzy KOWALCZYK. Główny sprzęt w tym czasie to radary: P-35, P-15, P-14, P-12, JAWOR-M, BOGOTA-M, PRW-9, PRW-11.

W ramach współzawodnictwa o miano najlepszego pododdziału radiotechnicznego Korpusu OPK, batalion w 1970 r. zajął pierwsze miejsce i utrzymał je przez dwa lata. W sierpniu tego samego roku pododdziały batalionu brały udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i uzyskały ocenę bardzo dobrą.   Następujące w czasie reorganizacje zarówno struktur jak i wymiana radarów prowadzą nas do roku 1975.

1975 – 2016 r.
W 1975 r. wydane zostały rozkazy do sformowania 1. BRt. Podstawą prawną były: zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP
nr 042/Org. z 25.06.1975 r., rozkaz dowódcy WOPK nr 0200 z 4.08.1975 r. i rozkaz dowódcy 1. Korpusu OPK z 14.08.1975 r. Na ich podstawie rozformowano 2. Pułk Radiotechniczny.

W miejsce rozformowanego pułku sformowany został 8. brt w Lipowcu: dowódca ppłk Zenon Biela z kompaniami: 180 krt w Lipowcu, 181 krt w Ostródzie (kpt. Włodzimierz Kaczmarek), 182 krt w Kruklankach (kpt. Jerzy Stefański) oraz 183 krt w Plewkach (kpt. Ryszard Kuś). Już wtedy w batalionach organizowano zawody użyteczno-bojowe.

W 1976 r. drugie miejsce w zawodach na szczeblu WRt zajmuje 181 krt z Ostródy na czele z dowódcą kpt. Włodzimierzem Kaczmarkiem. 

W 1977 r. krt z Ostródy uzyskała tytuł „Mistrzowskiego Pododdziału Wojsk Radiotechnicznych Wojsk OPK”. Rok 1978 to udział w ćwiczeniach KRYPTON-78”. Batalion otrzymał prawa oddziału gospodarczego i wszedł w skład ugrupowania bojowego 1. Brygady Radiotechnicznej.
7 października 1975 r. ukazał się Rozkaz Dzienny nr 1 Dowódcy Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec.
Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w szkoleniu, pracy bojowej i dyscyplinie za 1979 r. wyróżnienie od dowódcy 1 Korpusu OPK otrzymał dowódca batalionu ppłk Zenon BIELA.

W 1980 r. 8. brt był poddany kontroli przez Inspekcję Sił Zbrojnych i uzyskał ocenę dobrą (4.02). Ciekawym faktem z tej kontroli jest to, że 119. bateria artylerii przeciwlotniczej z 8. brt za strzelania na poligonie otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Stan żołnierzy 8. brt w 1980 r. wynosił 729. Ten rok to również ćwiczenia pk. „GRANIT-80”. 1. BRt a wraz z nią 8. brt za realizację zadania zabezpieczenia informacji radiolokacyjnej dla ćwiczących wojsk otrzymała ocenę bardzo dobrą. W 1980 r. batalion uzyskał tytuł „Wojskowego Mistrza Gospodarności”.

W ugrupowaniu bojowym pojawiają się systemy automatyzowane RPT - 10/20, radary RT-17 Narew oraz RLS 5N84 Obrona, JAWOR-M, JAWOR-2M, NUR-31, NUR-41, AWIA-W. W 1988 r. 183 krt w Plewkach wywalczyła miano „Przodująca Kompania Radiotechniczna” – dowódca mjr Janusz Przewoźny.

Lata 90 to okres przemian zarówno w strukturze jak i zasadniczym sprzęcie wojskowym. Wstępujemy do NATO, posiadamy na wyposażeniu nowoczesne trójwspółrzędne radary NUR-11, NUR-12, wprowadzony zostaje system ASOC oraz nowy system identyfikacji IFF.  W 1992 r. batalion poddany zostaje Inspekcji Sił Zbrojnych. Z zadania wywiązuje się na dobrym poziomie. Rok 1995 to ćwiczenie „SOKÓŁ-95”, w których wykonywane były manewry na nowe pozycje bojowe. 8. brt za pracę bojową otrzymał ocenę 4.50.

Ugrupowanie bojowe 8. brt w roku 1997 to 180 krt Lipowiec, 182 krt Kruklanki, 183 krt Plewki. Rozformowana została kompania z Ostródy, rozpoczęto formowanie krt w Suwałkach. Pod koniec 2000 r.  8. brt przejął krt z Malborka i Chruściela, a w 2001 r. batalion został poddany kolejnej restrukturyzacji. Rozformowano kompanię dowodzenia i kompanię łączności oraz przejęto pod dowodzenie pododdziały z rozformowanego 4. batalionu radiotechnicznego w Warszawie: kompanię radiotechniczną w Roskoszy, Druchowie, oraz w Dębinie. W tym samym roku batalion zdobywa pierwsze miejsce w brygadzie za współzawodnictwo w zakresie logistyki.

Od 2002 r. w WRt rozpoczęły się również NATO-wskie kontrole Technical Evaluation. W marcu 2002 r. wydzielone siły i środki batalionu zabezpieczały międzynarodowe ćwiczenia pod kryptonimem „STRONG RESOLVE 2002”.

Kolejne lata to wprowadzanie na wyposażenie radarów NUR-12M, NUR-15M oraz radarów zachodnich RAT-31DL. Utworzony zostaje system BACKBONE.
Radary NUR-12M weszły do pracy bojowej 1.04.2007 r. W 2015 r. do pracy bojowej weszły radary RAT-31DL.

18.05.2002 r. jednostka wojskowa otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta i gminy Szczytno.

16 lipca 2002 r. Minister Obrony Narodowej wprowadził dla 8. brt odznakę pamiątkową 8. batalionu radiotechnicznego.

W 2005 r. 8. brt otrzymał nazwę wyróżniającą „Szczycieński” oraz ustanowiono święto batalionu na dzień 7 października. 180 krt w kolejnych latach tj. 2003, 2004 i 2006 była wyróżniana przez dowódcę WLOP, a następnie Sił Powietrznych tytułem honorowym i mianem „Przodującego Pododdziału”.

W 2003 r. odbyła się pierwsza w batalionie kontrola Technical Evaluation. Kontrolowany pododdział otrzymał ocenę bardzo dobrą.

W maju 2008 r. w wyniku kolejnych zmian w Wojskach Radiotechnicznych batalion po raz drugi w swojej historii został przekazany do struktur 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu.

W 2011 r. batalion był wizytowany przez Ministra ON. Był również objęty kontrolą Departamentu Kontroli MON oraz odbyła się druga kontrola Technical Evaluation. Lata 2012 i 2014 to kolejne kontrole z Departamentu Kontroli MON. Batalion uzyskał oceny dobre i bardzo dobre.

14 lutego 2011 r. Minister Obrony Narodowej wprowadził dla 8. brt oznakę rozpoznawczą.

Wiosną 2013 r. miało miejsce ważne wydarzenie w dotychczasowej historii batalionu. Posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu w Szypliszkach wizytował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Bronisław Komorowski.

29 października 2013 r. grupa posłów z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wizytowała posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu w Szypliszkach. Goście zapoznali się z infrastrukturą obiektu oraz stanem przygotowań do włączenia posterunku w system obserwacji powietrznej.

11 września 2014 r. gościem 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego był pierwszy w historii Szef Wojsk Radiotechnicznych - płk w st. spocz. Zdzisław Malina. Goście mieli również okazję zobaczyć, jak przebiega dyżur bojowy oraz zapoznać się ze sprzętem radiolokacyjnym w 183 krt. Następnego dnia dowódca 8. brt - ppłk Krzysztof Lis, przedstawił zadania stojące przed jednostką, a załoga NUR-12 180. krt zaprezentowała pokaz pracy bojowej.

2 maja 2015 r. w Dniu Flagi RP na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie Dowódca 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego - ppłk Krzysztof Lis, odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego flagę państwową.

09 października 2015 r. 8. batalion radiotechniczny obchodził 40 rocznicę sformowania. W tym dniu na Placu Juranda w Szczytnie odbyły się uroczystości wojskowe. Zostały one połączone z 65 rocznicą powstania Wojsk Radiotechnicznych.

W dniu 07 października 2016 r.  8. Szczycieński batalion radiotechniczny świętował 41 rocznicę sformowania jednostki wojskowej a także 60 lat służby radiotechników na lipowieckiej ziemi. W czasie uroczystości dowódca 3. BRt gen. bryg. Wojciech LEWICKI, dowódca batalionu ppłk Krzysztof LIS oraz pierwszy dowódca batalionu mjr. w st. spocz. Emilian TRZEPIOTA dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej na kamiennym obelisku ku pamięci radiotechników. Dokonano również uroczystego otwarcia nowej Sali Tradycji 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego.

Dowódcy 8. brt

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych